தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

ஏனைய பொருட்கள்

க.பொ.த(உ/த) செய்முறை அறிவுறுத்தல் குறிப்பேடு(உயிரியல் -ஆங்கிளம்)
An Investigation into the Nature of the School- Based Assessment Programme Implemented In G.C.E. (O/L) Classes -2015
Practical Instructional Manual (Chemistry-Tamil)
Practical Instructional Manual (Physics-Tamil)
ஆரம்ப நிலையிலுள்ளவர்களுக்கான ஒரு அடிப்படை கற்கை- க.பொ.த(உ/த) கணிதம்- ஆங்கிளம்
கேத்திர கணிதம்-1(வளப் புத்தகம்) -ஆங்கிளம்
Agriculture-Practical Activity Manual(Gr-12-Tamil)
Hard Technology Reference book
Home Economics Reference book
விவசாய விஞ்ஞானம் மீட்டல் பயிற்சி
Tamil Resource book(Gr 12&13)
Biosystems Technology (Practical Activity Manual)
Bio Resource Technology Reference book
Grade 12 Engineering Technology - Practical Activity Manual (2017)
Grade 13 Engineering Technology - Practical Activity Manual (2018)
Tamil Language Resource Book(2017)
Grade 6 Second Language - Tamil Work Book
Grade 10 Second Language - Tamil Resource Book
Grade 12 - Tamil Resource Book
Science for Technology Reference Book
Easy Maths 1- Numbers
Easy Maths 2- Measurement
Easy Maths 3- Algebra
Easy Maths 4- Geometry
Easy Maths 5- Statistics
Easy Maths 6- Sets & Probability
NIE Reserch Report GR 9 Maths
Grade 6 Second Language - Tamil Work Book
Grade 10 Second Language - Tamil Resource Book
Diagnostic Tests Algebra
Diagnostic Tests Geometry
Diagnostic Tests Probability
Diagnostic Tests Numbers
Diagnostic Tests Measurements
Agricultural Science Revision Exercises (GCE A/L)
Geometry I (Resource Book)
Grade 09 Maths Practicing Paper
Grade 10 Maths Question Papers
Grade 11 Maths - Examinations Papers
Mathematics - Essential Learning Concepts
Agricultural Science Practical Guide
Biosystem Technology Question Book
Grade 09 Mathematics
Grade 12 Hinduism Resource Book
Grade 12 Hindu Civilization Resource Book
Grade 12 - Tamil Resource Book

Grade 06 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 07 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 08 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 09 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 10 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 11 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 12 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 13 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 09 - Mathematics Workbook
Grade 12 - Biology Unit 03

© 2019 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka