தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

ஏனைய பொருட்கள்

க.பொ.த(உ/த) செய்முறை அறிவுறுத்தல் குறிப்பேடு(உயிரியல் -ஆங்கிளம்)
An Investigation into the Nature of the School- Based Assessment Programme Implemented In G.C.E. (O/L) Classes -2015
Practical Instructional Manual (Chemistry-Tamil)
Practical Instructional Manual (Physics-Tamil)
ஆரம்ப நிலையிலுள்ளவர்களுக்கான ஒரு அடிப்படை கற்கை- க.பொ.த(உ/த) கணிதம்- ஆங்கிளம்
கேத்திர கணிதம்-1(வளப் புத்தகம்) -ஆங்கிளம்
Agriculture-Practical Activity Manual(Gr-12-Tamil)
Hard Technology Reference book
Home Economics Reference book
விவசாய விஞ்ஞானம் மீட்டல் பயிற்சி
Tamil Resource book(Gr 12&13)
Biosystems Technology (Practical Activity Manual)
Bio Resource Technology Reference book
Grade 12 Engineering Technology - Practical Activity Manual (2017)
Grade 13 Engineering Technology - Practical Activity Manual (2018)
Tamil Language Resource Book(2017)
Grade 6 Second Language - Tamil Work Book
Grade 10 Second Language - Tamil Resource Book
Grade 12 - Tamil Resource Book
Science for Technology Reference Book
Easy Maths 1- Numbers
Easy Maths 2- Measurement
Easy Maths 3- Algebra
Easy Maths 4- Geometry
Easy Maths 5- Statistics
Easy Maths 6- Sets & Probability
NIE Reserch Report GR 9 Maths
Grade 6 Second Language - Tamil Work Book
Grade 10 Second Language - Tamil Resource Book
Diagnostic Tests Algebra
Diagnostic Tests Geometry
Diagnostic Tests Probability
Diagnostic Tests Numbers
Diagnostic Tests Measurements
Agricultural Science Revision Exercises (GCE A/L)
Geometry I (Resource Book)
Grade 09 Maths Practicing Paper
Grade 10 Maths Question Papers
Grade 11 Maths - Examinations Papers
Mathematics - Essential Learning Concepts
Agricultural Science Practical Guide
Biosystem Technology Question Book
Grade 13 Biosystem Technology Practical Guide
Grade 12 Physics Practical Book
Grade 09 Mathematics
Grade 12 Hinduism Resource Book
Grade 12 Hindu Civilization Resource Book
Grade 12 - Tamil Resource Book

Grade 06 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 07 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 08 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 09 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 10 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 11 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 12 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 13 - Bharatha Natyam Resource Book
Grade 09 - Mathematics Workbook
Grade 12 - Chemistry - Resource Book - Units 1,2,3
Grade 12 - Chemistry - Resource Book - Units 4,5
Grade 12 - Chemistry - Resource Book - Unit 6
Grade 12 - Chemistry - Resource Book - Units 7,8,9,10
Grade 13 - Chemistry - Resource Book - Units 11,12,13
Grade 13 - Chemistry - Resource Book - Unit 14
Grade 12 - Biology Resource Book
Grade 13 - Biology Resource Book- Unit 05(II),06
Grade 13 - Biology Resource Book- Unit 07,08
Grade 13 - Biology Resource Book- Unit 09
Grade 13 - Biology Resource Book- Unit 10
G.C.E. (A/L) Biology Practical Handbook (2017)
G.C.E. (A/L) Chemistry Practical Guide (2018)
Combined Mathematics GCE A/L - Statics -Additional Reading Book I
Combined Mathematics GCE A/L - Statics -Additional Reading Book II
Combined Mathematics GCE A/L - Practice Questions with Answers
Tamil language and literature - Sample Exam Question Papers

© 2021 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka