ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ගුරු මාර්ගෝපදේශ තෝරා ගැනීම

සිංහල මාධ්‍ය

 

ගුරු මාර්ගෝපදේශ අවශ්‍යවන ශ්‍රේණිය තෝරාගන්න :

 

© 2021 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka