ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

Other Materials

9 ශ්‍රේණිය ගණිතය පුහුණු ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සංගහය
10 ශ්‍රේණිය ගණිතය පුණරීක්ෂණ ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සංගහය
අ.පො.ස. උ.පෙ. කෘෂි විද්‍යා පුණරීක්ෂණ අභ්‍යාස සංග්‍රහය
An Investigation into the Nature of the School- Based Assessment Programme Implemented In G.C.E. (O/L) Classes -2015
G.C.E. (A/L):Practical Instructional Manual (Biology-Sinhala)
G.C.E. (A/L):Practical Instructional Manual(Biology 2012 Onwards - Sinhala)
Practical Instructional Manual (Chemistry-Sinhala)
Practical Instructional Manual (Physics-Sinhala)
G.C.E. (A/L) : List of Practical's (Physics_Sinhala)
G.C.E. (A/L) : List of Practical's (Chemistry-Sinhala)
G.C.E. (A/L) : List of Practical's (Biology-Sinhala)
A basic course for beginners in G.C.E. A/L Mathematics-Sinhala
Geometry - I (Resource Book)-Sinhala
Bio Resource Technology Reference book(Gr-13-sinhala)
Mechanical Technology Reference book(Gr-13-sinhala)
Biosystems Technology (Practical Activity Manual)
Electrical, Electronic & IT Reference book
කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය
කෘෂි විද්‍යාව පරිශීලන ග්‍රන්ථය -12 ශ්‍රේණිය
කෘෂි විද්‍යාව පරිශීලන ග්‍රන්ථය -13 ශ්‍රේණිය
දෘඪ තාක්ෂණවේදය පරිශීලන ග්‍රන්ථය
තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස
12 ශ්‍රේණිය ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය
13 ශ්‍රේණිය ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය - ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය
ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය පුණරීක්ෂණ අභ්‍යාස සංග්‍රහය
කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය
12 ශ්‍රේණිය ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය (2017)
13 ශ්‍රේණිය ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සංග්‍රහය (2018)
ගෘහ ආර්ථිකවිද්‍යාව පරිශීලන ග්‍රන්ථය
භෞතික විද්‍යාව ප්‍රායෝගික පරිශීලන ග්‍රන්ථය
ගණිතය පහසුවෙන් - 1
ගණිතය පහසුවෙන් - 2
ගණිතය පහසුවෙන් - 3
ගණිතය පහසුවෙන් - 4
ගණිතය පහසුවෙන් - 5
ගණිතය පහසුවෙන් - 6
9 ශ්‍රේණිය ගණිතය හා ගණිතය ඉගැන්වීම පිළිබඳ අධ්‍යයනය
Suggested Answers for the ICT - model paper (G.C.E. A/L)issued by the Commissioner General of Examinations-English
ජ්‍යාමිතිය I (Resource Book)
ජ්‍යාමිතිය II (Resource Book)
අනාවරණ පරීක්ෂණ - වීජ ගණිතය
අනාවරණ පරීක්ෂණ - ජ්‍යාමිතිය
අනාවරණ පරීක්ෂණ - මිනුම්
අනාවරණ පරීක්ෂණ - සංඛ්‍යා
අනාවරණ පරීක්ෂණ - සංඛ්‍යානය කුලක හා සම්භාවිතාව
2 ශ්‍රේණිය ළමා කතා සංග්‍රහය (2017)
ගණිතය - අත්‍යවශ්‍ය ඉගෙනුම් සංකල්ප
ගණිතය ශිෂ්‍ය වැඩ පොත -1, 9 ‍ශ්‍රේණිය
12 ශ්‍රේණිය - රසායන විද්‍යාව - සම්පත් පොත - 1,2,3 ඒකක
12 ශ්‍රේණිය - රසායන විද්‍යාව - සම්පත් පොත - 4,5 ඒකක
12 ශ්‍රේණිය - රසායන විද්‍යාව - සම්පත් පොත - 6 ඒකකය
12 ශ්‍රේණිය - රසායන විද්‍යාව - සම්පත් පොත - 7,8,9,10 ඒකක
13 ශ්‍රේණිය - රසායන විද්‍යාව - සම්පත් පොත - 11,12,13 ඒකක
13 ශ්‍රේණිය - රසායන විද්‍යාව - සම්පත් පොත - 14 ඒකකය
12 ශ්‍රේණිය - ජීව විද්‍යාව - සම්පත් පොත
13 ශ්‍රේණිය - ජීව විද්‍යාව - සම්පත් පොත 5(ii) ඒකකය
13 ශ්‍රේණිය - ජීව විද්‍යාව - සම්පත් පොත 6 ඒකකය
13 ශ්‍රේණිය - ජීව විද්‍යාව - සම්පත් පොත 7 ඒකකය
13 ශ්‍රේණිය - ජීව විද්‍යාව - සම්පත් පොත 8 ඒකකය
13 ශ්‍රේණිය - ජීව විද්‍යාව - සම්පත් පොත 9 ඒකකය
13 ශ්‍රේණිය - ජීව විද්‍යාව - සම්පත් පොත 10 ඒකකය
අ.පො.ස. උසස් පෙළ - ජීව විද්‍යාව - ප්‍රායෝගික අත්පොත -(2017)
අ.පො.ස. උසස් පෙළ - භෞතික විද්‍යාව - ප්‍රායෝගික අත්පොත -(2017)
අ.පො.ස. උසස් පෙළ - රසායන විද්‍යාව - ප්‍රායෝගික අත්පොත -(2017)
අ.පො.ස. උසස් පෙළ - සංයුක්ත ගණිතය - ස්ථිතිතය I - අතිරේක කියවීම් පොත
අ.පො.ස. උසස් පෙළ - සංයුක්ත ගණිතය - ස්ථිතිතය II - අතිරේක කියවීම් පොත
අ.පො.ස. උසස් පෙළ - සංයුක්ත ගණිතය - පුහුණුවීමේ ප්‍රශ්නාවලිය (පිළිතුරු සමඟ)
අ.පො.ස. උසස් පෙළ - තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය - අතිරේක කියවීම් පොත

© 2021 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka