ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පර්යේෂණ

 
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පර් යේෂණ සගරාව - 2018

යෝජිත නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ හා සබැඳි මත විමසුම -2018

සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපය ගුරු මාර්ගෝපදේශ සහ පෙළපොත්වල බෝ නොවන රෝග හා සැබැදි විෂය අන්තර්ගතය


Error:Index was outside the bounds of the array.


 

 © 2021 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka