ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේ පර්යේෂණ

 
ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පර් යේෂණ සගරාව - 2018

යෝජිත නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ හා සබැඳි මත විමසුම -2018

සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපය ගුරු මාර්ගෝපදේශ සහ පෙළපොත්වල බෝ නොවන රෝග හා සැබැදි විෂය අන්තර්ගතය

වී වගාවේ වර්තමාන තත්ත්වය හා එහි ප්‍රවර්ධනයට සාමාන්‍ය අධ්‍යාපනයේ දායකත්වය

ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පර් යේෂණ සගරාව - 2020