தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

இலத்திரனவியல் வழங்கள் திணைக்களம்.

பெயர்திரு. R.M.P.C. ரனசிங்க
பதவிபணிப்பாளர்
அழைப்பு இல .+94-011-7435435
தொலை நகல் இல.+94-011-7435438
மின்அஞ்சல் முகவரி

திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள்

td style="width: 40%; height: 22px;"> செயற்திட்டஉறுப்பினர் கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்ட தயாரிப்பு
பெயர்பதவி மின்அஞ்சல் முகவரி செயற்திட்டங்கள்
செல்வி. A. நீலமனி சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் pinnamini@gmail.com
செல்வி. P.A.R.T. குனவரதன சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் ruwanigunawardana@yahoo.com செயற்திட்ட உறுப்பினர் செயற்திட்ட உறுப்பினர் கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்ட தயாரிப்பு
திருமதி. K.C.L. இத்தமல்கொடகே சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் kuchaliins@gmail.com

தொடர்பாடல் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் டிப்ளோமாவின் இணைப்பாளர்

முன்பிள்ளைப் பருவ ஆரம்பக் கல்வி DVD நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் தயாரிப்பு

சுசார சன்ஹிரு ஓடியோ இதழைத் தயாரித்தல்

ஆங்கிளம் கேட்டல் ஆற்றல் (ELS) நிகழ்ச்சித் திட்டத்தை தயாரித்தல்

S.L.E.A. நிகழ்ச்சித் திட்ட விரிவுரை

திருமதி. B.L.A.N. தமயந்தி விரிவுரையாளர் nayana_damayanthi@yahoo.com செயற்திட்ட உறுப்பினர் கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்ட தயாரிப்பு
திருமதி. C.N. எட்வட் விரிவுரையாளர் chamilanedward@yahoo.com

செயற்திட்ட தலைவர்

கல்வி ஓடியோ நிகழ்ச்சித்திட்ட தயாரிப்பு

திருமதி. G.A. விமலரத்ன விரிவுரையாளர் Achalawimalarathna@gmail.com

செயற்திட்ட தலைவர்

தொடர்புச் சாதனங்களினூடாக இயற்கைச் சீற்றப் பாதுகாப்பு

செல்வி. E.A.D.T.A. எதிரிசிங்கஉதவிக் கல்வியியலாளர்
திரு. J.M.M.S. ஜயசிங்ஹஉதவிச் செயற்திட்ட அலுவலகர்
திரு. W.M.M.B.B. விஜேகோன்உதவி விரிவுரையாளர்indraguptha@yahoo.com
திரு. R.A. குமாரசிரி ஊடக தொழில் நுட்பவியலாளர் Ikumarasiri@nie.lk
திரு. S. அலஹகோன் முகாமை உதவியாளர் - III
திரு. K.W.P. பெரேரா ஊடக தொழில் நுட்பவியலாளர் Ikwpperera@gmail.com
திரு. A.P.S. குனவர்தன ஊடக தொழில் நுட்பவியலாளர் Iathulagunawardana@gmail.com
திரு. Y.P.S. லியனகே ஊடக தொழில் நுட்பவியலாளர் Iypsaluka@yahoo.com
திரு. E.A.D.P.D. பியரத்ன தொழில் நுட்ப உதவியாளர். IIIpiyarathnamedia@gmail.com
செல்வி. S.A.P.M. சமரசிங்க தொழில் நுட்ப உதவியாளர். III
திரு. J.M. சதுர மதுசங்க ஊடக தொழில் நுட்பவியலாளர் III
திருமதி. D.S.N. வீரபத்தன தொழில் நுட்ப உதவியாளர். III nadees1211@yahoo.com
திரு. K.B. கெலும் சந்தருவன் தொழில் நுட்ப உதவியாளர் III
திரு. P.A. லக்மால் தொழில் நுட்ப உதவியாளர். IIIpal@nie.lk
திரு. U.J. ருத்திரிகொ தொழில் நுட்ப உதவியாளர். III
திரு. T.A. பெர்னான்டோஅலுவலக உதவியாளர் II

செயற்பாடுகள்

கல்வி ஒலி,காணொளி நிகழ்ச்சித்திட்டங்ளைத் தயாரித்தல்

ஆசிரியர் கல்வி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்காக ஒலி, காணொளி வளங்ளைத் தயாரித்தல். .

AV வளங்கள் மற்றும் AV நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் தயாரிப்பில் கல்வி அமைச்சுக்கு உதவி புரிதல்.

கல்வி இருவட்டு (CD) மற்றும் இலக்க முறைத் தட்டு (DVD) என்பவற்றை விற்பனைக்காக மீளத் தயார் செய்தல்.

"நிபுன" 15 நிமிட கல்வி வானொலி நிகழ்ச்சியை ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் பி.ப. 2.00 மணிக்கு இலஙகை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தினூடாக ஒலிபரப்புச் செய்தல்

ஆசிரியர்ளை பல்வேறு பாடப் புலங்களுக்கும் கைஎழுத்துப் பிரதி எழுதுபவர் பகளாக பயிற்சிவித்தல்


© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka