ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

නමආචාර්ය ඒ. ඩි. ඒ. ද සිල්වා මයා
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
කාර්යාල දුරකථන අංකය. +94-117601720
ෆැක්ස් අංකය.
විද්‍යුත් තපෑල

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
එල්.කේ. වඩුගේ මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යwaduge7@gmail.com
පී. මලවිපතිරණ මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
ඞී.එන්. කොඩිතුවක්කු මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යkodithuwakkudammika@yahoo.com
එච්.එම්. මාපා ගුණරත්න මිය කථිකාචාර්ය harini_mapa@yahoo.com
ආචාර්ය එම්.එල්.එස්. පියතිස්ස මයාසහකාර කථිකාචාර්ය shanakapiyatissa77@gmail.com
පරමරාජන් අච්චුතාන් මයාසහකාර කථිකාචාර්ය atchu85@yahoo.com
පී.ටී.එම්.කේ.සී. තෙන්නකෝන් මෙනවියසහකාර කථිකාචාර්ය
එම්.එස්. වික‍්‍රමසිංහ මියසහකාර කථිකාචාර්ය
වී. රාජුදේවන් මයාසහකාර කථිකාචාර්ය
ජී.ජී.පී.එස්. පෙරේරා මියසහකාර කථිකාචාර්ය
ආර්.ඒ. අමරසිංහ මෙණෙවියසහකාර කථිකාචාර්ය
කේ.සී. ගුණසේකර මියසහකාර කථිකාචාර්ය
ආර්.එන්.එන්. වීරසිංහ මහත්මිය  සහකාර කථිකාචාර්ය
එස්.එස්. මැදිවක මියසහකාර කථිකාචාර්ය
එම්. වැලිපිටිය මයා විද්‍යාගාර සහකාර - I
ඩබ්.පී.පී. වීරවර්ධන මියකළමනාකරණ සහකාර - II
ඞී.කේ.ජේ.පී. දසනායක මියකළමනාකරණ සහකාර - II
ආර්.කේ. ප‍්‍රනාන්දු මියකළමනාකරණ සහකාර - III
එස්.ඒ.එස්.එන්. සුබසිංහ මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - III
අයි.ජී. දේවිකා පුෂ්ප කුමාරි මිය කාර්යාල ආධාරක - III
ඞී.එම්.අයි.ආර්. දිසානායක මෙනවිය කාර්යාල ආධාරක - III

© 2022 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka