தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

அழகியல் கல்வித் திணைக்களம் .

பெயர்விச்ராத். சுதாத் சமரசிங்க
பதவிபணிப்பாளர்
அழைப்பு இல.+94-11-7601870
தொலை நகல்.
மின்அஞ்சல் முகவரிsudathnva@gmail.com

பணியாளர்கள்

பெயர்பதவிமின்அஞசல் முகவரி
திரு. S. வர்னசிங்க சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் warnasuda@gmail.com
திருமதி. Y.P.D. ஜானகி சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் pathiranagedjy@hotmail.com
திரு. K.G.A. ரூபஸேன சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் ajithru@yahoo.com
திரமதி. H.M.B. கல்யானி சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் buddhimathik@yahoo.com
திரு. B.G. கனசிரி சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்
திரு. M.G.A.K.U. பண்டார சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர் nieupatissa@gmail.com
திரு. T.A.R. ஜயஸேன விரிவுரையாளர் ranga.thenu@yahoo.com
திரு. B.M.S. சொய்ஸா விரிவுரையாளர் Mareena@gmail.com
திருமதி. J.C. தபஸ்வர்கேஉதவி விரிவுரையாளர் thapaswaragec@gmail.com
திருமதி. C.B. M.P. பிரேமதிலகஉதவி விரிவுரையாளர் manoraprabhathi@gmail.com
திருமதி. N. திருக்குமரன்உதவி விரிவுரையாளர் rahini81@gmail.com
திருமதி. N.D. சிரோமிமுகாமை உதவியாளர்- II
திருமதி. E.L. பெரேரா முகாமை உதவியாளர் - II
திரு. K.P. பெரேரா அலுவலக உதவியாளர் III

© 2023 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka