ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනය

Skip Navigation Links

සිංහල දෙපාර්තමේන්තුව

නමඑම්. ආර්. ඩබ්ලිව්. මද්දුම මයා.
තනතුරඅධ්‍යක්ෂ
දුරකථන අංකය+94-11-7601810
ෆැක්ස් අංකය
විද්‍යුත් තැපෑලmrwmadduma@yahoo.com

කාර්යය මණ්ඩලය

නමතනතුරවිද්‍යුත් තැපෑල
ඒ. නීලමනී මෙනවියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
එම්.ජී. මුණසිංහ මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
පූජ්‍ය කේ. ඥාණවිමල හිමිජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
ඩබ්.පී. මංගල ගුණරත්න මයාජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
පී.ඒ.ඞී.ආර්.එස්. කල්දේරා මියජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය
ආචාර්ය පූජ්‍ය ඩබ්ලිව්. පඤ්ඤානන්ද හිමිසහකාර කථිකාචාර්ය
ජේ.එම්.යූ. කුමාරි මියසහකාර කථිකාචාර්ය
ආර්.ඒ. අනුලා නන්දනී මිය කාර්මික සහකාර - I
එන්. දීපා ශිරෝමනී මෙනවියකළමනාකරණ සහකාර - I
එච්.පී.එස්.එම්. ජයලත් මහත්මියකළමනාකරණ සහකාර - III
කේ.පී. පෙරේරා මයා කාර්යාල ආධාරක - II

අපගේ ව්‍යාපෘති

පළමු භාෂාව :සිංහල : 6-11ශ්‍රේණිය

දෙවන භාෂාව : සිංහල : 6-11ශ්‍රේණිය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය : 12-13 ශ්‍රේණිය


© 2022 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka