தேசிய கல்வி நிறுவகம்

Skip Navigation Links

முன்பிள்ளைப் பருவ அபிவிருத்தி மற்றும் ஆரம்ப கல்வித் திணைக்களம்

பெயர்திருமதி. R. M. K. டி சில்வா
பதவிDirector (Act.)
அழப்பு. இல .+94-117601730
தொலை நகல்.
மின்அஞ்சல் முகவரிrmkumudu@yahoo.com

திணைக்களத்தின் பணியாளர்கள்

​பெயர்பதவிமின்அஞ்சல் முகவரி
   
திரு. S. உதயசந்திரன்சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்unsudayan@yahoo.com
திரு. W. G. S. குமாரசிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்wgshanthakumara@gmail.com
திருமதி. S. M. S. தேசப்பிரிய விரிவுரையாளர்smsnie@gmail.com
திருமதி. H. W. W. M. S. R. ரம்புக்வெல்லவிரிவுரையாளர்sajeewalk@yahoo.com
திருமதி. J. A. N. D. ஜயசிங்ஹேஉதவி விரிவுரையாளர்nirj@yahoo.com
திருமதி. K.R.M.S..ரனசிங்ஹஉதவி விரிவுரையாளர்sakunthalaperera@gmail.com
திரு. T.C. வனசேகர விரிவுரையாளர்harinigw@gmail.com
திருமதி. B.A.N. படவல முகாமை உதவியாளர் - Iharinigw@gmail.com
திரு. W.H.T. சில்வா >முகாமை உதவியாளர் - IIIharinigw@gmail.com
திரு. S.P.A.S.குமார அலுவலக உதவியாளர் Iharinigw@gmail.com
திருமதி. N.W.G.D. கீர்திலதாதொழிலாளர் - IIIharinigw@gmail.com
திருமதி. N.S.M. கூரரேharinigw@gmail.com

பிரிவின் செயற்பாடுகள்

பணிப்பாளர் நாயகத்தின கீழ் கணக்காய்வுப் பிரிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.


© 2022 - Department of IT, National Institute of Education, P.O. Box 21, High Level Road, Maharagama, Sri Lanka